تیزر اولین قسمت از برنامه همفردا

تیزر همفردا، ناگفته‌های الهام صفوی زاده، 15روز در کما بودم باید مرده بودم...